trziste kapitalaTržište kapitala predstavlja prostor na kome se sučeljavaju ponuda i tražnja za kapitalom. Kapital predstavljaju sve hartije od vrednosti sa rokom dospeća dužim od godinu dana. Postoji primarno i sekundarno tržište kapitala. Tržište kapitala inkorporira u sebi sledeća tri tržišta: kreditno- investiciono tržište, hipotekarno tržište i tržište vrednosnih papira dugoročnog karaktera. Izvori kapitala u okviru jedne nacionalne ekonomije su novčana štednja, transformacija u kapital, odnosno, zajmovni kapital i akcijski kapital. Na tržištu kapitala praktično se kupac i prodavac kapitala dogovaraju o predmetu i uslovima kupoprodaje, a najbitniji uslov svake kupoprodaje kapitala jeste njegova cena. Kao učesnici na tržištu kapitala se najčešće pojavljuju investitori kapitala, preduzetnici kapitala, posrednici u formi banaka i drugih bankarskih organizacija specijalizovanih finansijskih isntitucija kao berza i država. Sa aspekta tržišnog odnosa, učesnici na tržištu kapitala se mogu svrstati u neposredne učesnike i posredne učesnike.

Posrednici na tržištu kapitala su najmalobrojniji, a važe za najvažnije učesnike na tržištu kapitala. Svi posrednici se svrstavaju u tri velike grupe i to su banke ili druge finansijske organizacije, investicioni fondovi i berze kao specijalizovane funkcije. Uloga banaka na tržištu kapitala može se pratiti kroz njihovu aktivnost na primarnom i na sekundarnom tržištu kapitala. U savremenim tržišnim ekonomijama dolazi do snažnog razvoja investicionih fondova čiji je cilj da se poboljša proces kupovine vrednosnih papira od strane investitora. Postoje razni oblici investicionih fondova – otvoreni, zatvoreni i oročeni investicioni fond. Generalna sistematizacija investicionoh fondova poznaje investicione fondove koji sredstva ulažu u akcije, investicione fondove koji sredstva ulažu u obveznice i investicione fondove koji sredstva ulažu u instumente novčanog tržišta. Takođe, i kompanije za osiguranje predstavljaju značajne institucionalne investitore na tržištu kapitala. Mogu se organizovati kao akcionarska društva ili kao zajedničke kompanije, a prema predmetu osiguranja mogu se podeliti na one koje osiguravaju život i na one koje osiguravaju imovinu. Posebnu kategoriju predstavljaju penzioni fondovi koje formiraju korporacije, sindikati ili vlade zemalja radi plaćanja penzija penzionisanih radnika i razlikuju se dva osnovna tipa penzionih fondova – penzioni fondovi privatnog tipa i penzioni fondovi javnog tipa. Dakle, tržište kapitala predstavlja institucionalno organizovani prostor sa svim potrebnim elementima za njegovo funkcionisanje u određenom vremenu, prema definisanim pravilima i uzansama ponašanja svih učesnika. Na tom prostoru i u okviru njegovog okruženja uz poštovanje pravila ponašanja, organizovano se susreću ponuda i tražnja sa kapitalom.
Tržište kapitala u osnovi, predstavlja specijalizovano tržište na kome se novac, odnosno, kapital traži i nudi dugoročno i na kome se trguje već emitovanim dugoročnim vrednosnim papirima. Primarno tržište kapitala ima vitalnu funkciju u kreiranju kapitala, što praktično znači da se na njemu kreira kapital i inicijalna prodaja na tržištu kapitala. Sekundarno tržište kapitala prihvata na primarnom tržištu emitovane akcije i obveznice i određuje uslove da se njima trguje. Važno je napomenuti da na tržištu kapitala nema nikakve pojave finansijskih sredstava već se obavlja promet dugoročnih vrednosnih papira.
Vanberzanski način funkcionisanja tržišta je sistem dogovorenog tržišta. Za razliku od tržišta novca, tržište kapitala je institucionalnog karaktera, u zemljama tržišne privrede. Transakcije koje se na ovakvom tržištu i u okviru pomenutih institucija odvijaju nazivaju se kapitalnim transakcijama, dok se vrednosni papiri kojima se trguje na tržištu kapitala nazivaju efektima. Prema tome, tržište efekata samo je jedan segment tržišta kapitala koje je zapravo kompleksna tržišna kategorija.  Predmet kupoprodajnih transakcija na tržištu kapitala je isključivo kapital, odnosno, novčana sredstva dugoročnog karaktera. To prakticno znači da se pojam kapitala sa aspekta tržišta kapitala izjednačava sa pojmom štednje i pojmom plasmana te štednje na rok koji nije kraći od jedne godine. Važno je i naglasiti da tri specijalizovana tržišta, klasificirana prema finansijskim instrumentima za kupovinu i prodaju, čine tržište kapitala.

Share