brokerske kuće u srbijiBrokersko-dilerska društva, odnosno brokerske kuće u Srbiji su pravna lica koja su osnovana za obavljanje poslova posredovanja u trgovini hartijama od vrednosti. One posluju isključivo na organizovanom tržištu ili berzi, uz primenu posebnih pravila po Zakonu koji je propisan od strane nadležnog organa. Brokerske kuće u Srbiji, ali i u regionu Zapadnog Balkana ponovo su se pojavile kada je počela tranzicija naše privrede iz socijalističko-samoupranog ekonomskog uređenja u kapitalističko uređenje. Sa padom Berlinskog zida, širom Istočne Evrope urušio se komunistički sistem i bivše komunističke zemlje istočnog bloka su sa manjim ili većim uspehom počele tranziciju ka tržišnoj ekonomiji. To se desilo i našem društvu, a usledile su i promene u svim sferama života. Sve te promene neminovno su nam donele i nove ekonomske kategorije, nove instrumente, novu terminologiju, i sa njima sasvim nova pravila igre.

Brokerske kuće u Srbiji imaju svoju dugu istoriju nastajanja od prvobitnih oblika do današnjih formi poslovanja. Još tridesetih godina devetnaestog veka pojavile su se i prve ideje o kontrolisanju kretanja vrednosti novca koje je tada sprovodilo Srpsko trgovačko udruženje. To telo je bilo značajno za razvoj celokupne srpske trgovine, a u vezi sa ulogom koju je tada imalo i aktivnostima koje je obavljalo može se smatrati pretečom današnjih brokersko-dilerskih društava koja predstavljaju savremene brokerske kuće u Srbiji. U to vreme daleke 1886. godine donet je i prvi Zakon o javnim berzama. U tom periodu, Beogradska berza je važila za najbolje organizovanu privrednu ustanovu, bila je jedna od najstarijih berzi u Evropi, a cene koje su utvrđivane bile su reperne cene proizvoda na drugim evropskim berzama. Danas možemo reći da se dešava renesansa akcionarstva u Srbiji, i to nakon pet decenija, jer je Beogradska berza formalno ukinuta 1953. godine, odlukom komunističke vlade. Mnogi poznati trgovci, bankari i članovi Berze nestali su tokom rata, ili su posle rata osuđeni kao neprijatelji režima. Tako su sa Berzom stradali i ljudi koji su je osnovali i koji su bili zaslužni za njen rad. Mnogima je oduzeta imovina, a uništen je i veliki deo dokumentacije i materijala iz zgrade stare Beogradske berze. U moderno vreme prvo je 1997. godine donesen Zakon o svojinskoj transformaciji, a zatim 2001. godine i Zakon o privatizaciji.

Osim opštih uslova, koje moraju da ispune sve kompanije, brokerske kuće u Srbiji moraju da ispune i dodatne uslove koji su propisani Zakonom o hartijama od vrednosti, pravilima koje propisuje Komisija za hartije od vrijednosti i pravila koja propisuje sama berza. Brokersko-dilerska društva koja žele da postanu članovi berze moraju da ispune i dodatne uslove koje definiše sama berza. Pored brokersko-dilerskih društava koja posluju na berzi, u poslednje vreme sve češće čujemo pojam forex broker, koji predstavlja brokerske kuće u Srbiji koje obavljaju posredničke poslove na forexu. Forex brokeri svojim klijentima koji žele da trguju globalno popularnim finansisjkim derivatima nude razne pogodnosti u okviru raznovrsnih paketa usluga. Jedan od najpoznatijih forex brokera u Srbiji je KapitalRS, koji spada u vodeće brokerske kuće u Srbiji i čijim posredstvom je moguće trgovati akcijama najvećih i najznačajnijih svetskih kompanija.

Share
This entry was posted in broker.