berza poslovaBerzа poslova u Srbiji odvija se najpre preko Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je zvanična državna organizacija namenjena ovoj svrsi. Osnovana daleke 1921. godine, a NSZ danas čine Direkcija, dve pokrajinske službe, 34 filijale, 21 služba i više od 120 ispostava u svim okruzima u Republici Srbiji. Mnogi nezaposleni će se i danas obratiti prvo ovoj službi kako bi pokušali da dođu do adekvatnog posla. Međutim, berza poslova u današnjem obliku, kao I Nacionalna služba za zapošljvanje imaju dugu istoriju. Retrospektiva događaja koji su prethodili današnjoj berzi poslova, možda najbolje govori o značaju koji ima berza poslova u Srbiji. Hronološki poređani najvažniji događaji izgledaju na sledeći način:

1829. godine je u Kruševcu postojalo sklonište, koje se zvalo bećarhan, a služilo je za radnike “vandrokaše”, momke iz mesta ili sa strane, koji ne bi mogli na vreme i sami da nađu sebi službu. Sklonište su zajednički izdržavali svi kruševački esnafi i u njemu se uvek nalazio po jedan “nadziratelj”, čija je dužnost bila da po čaršiji traži mesto kalfama i drugim radnicima koji su bili zbrinuti u skloništu. Ovo sklonište se može uzeti kao začetak službe posredovanja u Srbiji.

1847. godine je doneta Uredba o esnafima kojom je regulisano pitanje učenika na izučavanju zanata (šegrta), kalfi i esnafskih majstora. Prema toj uredbi esnafi i policijske vlasti su brinuli o evidenciji pri izučavanju zanata i posredovanju pri zapošljavanju. Tako su esnafske organizacije, prvi put organizovano, začele ulogu koju danas ima berza poslova.

1886. godine Skupština Kraljevine Srbije je donela Zakon o javnim berzama, a potom i Pravila o posrednicima za nabavljanje sluga i službi, koja ostaju na snazi sve do prvih godina XX veka.

U novijoj istoriji je važno napomenuti sledeće događaje koji su u mnogome doprineli da današnja berza poslova ima savremen način poslovanja u skladu sa praksom kakvu imaju najrazvijenije zemlje u Evropi:

1992. godine je donet Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica i formiran Republički zavod za tržište rada. Zavod je definisan kao institucija koja ima tri grupe funkcija: 1) stvaranje uslova za zapošljavanje, 2) usklađivanje ponude i tražnje na tržištu rada (posredovanje, profesionalna orijentacija, stručno osposobljavanje, prekvalifikacija), i 3) briga o ostvarivanju prava nezaposlenih. Kvalitativna novina je i izjednačavanje položaja svih nezaposlenih i drugih učesnika na tržištu rada, bez obzira na mesto života i rada.

Formiranjem Republičkog zavoda za tržište rada učinjen je iskorak od klasičnih službi za zapošljavanje, sa pretežnim funkcijama evidencije i posredovanja, ali je svakako vodilo ka modernoj instituciji (berza poslova) po ugledu na one koje postoje u tržišno razvijenim zemljama,

2003. godine je Narodna skupština Republike Srbije donela Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kojim je osnovana Nacionalna služba za zapošljavanje, najveća zvanićna berza poslova u Srbiji.

Međutim, kao i u mnogim drugim oblastima, razvoj interneta je doprineo da se berza poslova proširi daleko van državnih zvaničnih kanala. U Srbiji ima sve više privatnih agencija ili firmi, koje preko svojih portala posreduju u razmeni komunikacije između poslodavaca i ljudi koji traže poslove. U ponudi ima svega, od regularnih ili poslova za stalno, do raznih fleksibilnih oblika rada ili povremenih honorarnih poslova. Poslovi od kuće, koji u razvijenom svetu već odavno imaju rastući trend, nude se i kod nas, u manjem obimu, ali takođe su sve traženiji. Zbog uštede na kancelarijama, opremi, prevozu i sl, prednosti ovakvog načina rada uviđaju i poslodavci, pa se sve češće odlučuju da angažuju dodatnu radnu snagu na ovaj način.

Ukoliko nijedna berza poslova od navedenih ne ispunjava očekivanja nezaposlenog, u poslednje vreme se nudi sasvim nov oblik mogućnosti za rad, a to je trgovanje na Forex tržištu. U svetu je mnogo poznatije, dok se Forex tržište nedavno pojavilo u Srbiji (najpoznatiji Forex broker kod nas je KapitalRS). To je najveće, najlikvidnije i najtransparentnije finansijsko tržište na svetu, a postoje primeri da se brokerske kuće u cilju obezbeđivanja klijenata oglašavaju zvanično i na domaćim sajtovima čija je osnovna delatnost – berza poslova.

Share